Algemene Voorwaarden

LOVE REMEDIES EU

Algemene Voorwaarden

 

1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termijn in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Gebruiker:

LOVE REMEDIES EU
WUNDER-SCHÖN Naturprodukte Ltd.
Victoria House, Suite 41
38 Surrey Quays Road
London SE16 7DX
United Kingdom

2. Wederpartij; iedere (rechts)persoon, die met Love Remedies International een Overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten evenals diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Offerte; vrijblijvend aanbod van Love Remedies om tegen een bepaalde prijs een Product te leveren.

4. Product; in de Offerte, Opdracht, brochure en/of website omschreven te leveren Product(en) en/of dienst(en).

5. Opdracht; de ondertekende, Schriftelijke Opdracht van de Wederpartij aan Love Remedies tot het leveren van een Product tegen een bepaalde prijs.

6. Overeenkomst; de Overeenkomst tussen Love Remedies en de Wederpartij terzake het door Love Remedies International te leveren Product.

7. Website; de website van LOVE REMEDIES EU
WUNDER-SCHÖN Naturprodukte Ltd.
34 Arcadia Avenue
London N3 2JU
United Kingdom
.

8. Schriftelijk; brief, fax, e-mail, digitale berichtgeving.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan van en door Love Remedies International.

2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien LOVE REMEDIES EU
WUNDER-SCHÖN Naturprodukte Ltd.
38 Surrey Quays Road
London SE16 7DX
United Kingdom

deze uitdrukkelijk Schriftelijk met de Wederpartij zijn overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten. De Wederpartij wordt voor de totstandkoming van de Overeenkomst hiervan door LOVE REMEDIES EU Roman H.G. Rötting op de hoogte gesteld middels het ter hand stellen van de onderhavige algemene voorwaarden.

3. Aanbod en Aanvaarding

3.1 Alle gedane Offertes blijven gedurende een door LOVE REMEDIES EU
WUNDER-SCHÖN Naturprodukte Ltd.
38 Surrey Quays Road
London SE16 7DX
United Kingdom

aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn de aanbiedingen vrijblijvend en geldig gedurende 2 weken, tenzij Schriftelijk anders aangegeven.

3.2 Toezending van Offertes en/of (andere) documentatie verplicht LOVE REMEDIES EU niet tot levering c.q. acceptatie van de order.

3.3 Behoudens het hierna gestelde, komt een Overeenkomst met LOVE REMEDIES EU eerst dan tot stand nadat een Opdracht uitdrukkelijk Schriftelijk door LOVE REMEDIES EU is aanvaard, respectievelijk bevestigd. De Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel, verkopers, agenten, vertegenwoordigers en/of andere tussenpersonen van LOVE REMEDIES EU, binden LOVE REMEDIES EU alleen indien deze Schriftelijk door LOVE REMEDIES EU zijn bevestigd.

3.5 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen Offerte c.q. Opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als Opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Ter zake van het in artikel 3 gestelde is de administratie van LOVE REMEDIES EU beslissend, behoudens Schriftelijk tegenbewijs.

3.6 Elke Overeenkomst wordt door LOVE REMEDIES EU aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Wederpartij – uitsluitend ter beoordeling aan LOVE REMEDIES EU – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.

3.7 LOVE REMEDIES EU is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presenteren, van de Wederpartij een zekerheidstelling te vorderen voor nakoming van de van de betalings- en/of de overige verplichtingen.

4. Prijzen

4.1 De door LOVE REMEDIES EU genoemde prijzen zijn exclusief heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven. In de betreffende prijsopgave staat vermeld of de prijzen in- of exclusief BTW zijn.

4.2 De prijzen in de genoemde Offertes zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van deze Offertes geldende omstandigheden. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor het leveren van de goederen en/of diensten door LOVE REMEDIES EU veranderen, is LOVE REMEDIES EU gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Wederpartij door te berekenen.

4.3 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

5. Levering en Levertijd

5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het bedrijf/magazijn van LOVE REMEDIES EU. Op het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van LOVE REMEDIES EU verlaten, gaat het risico van de goederen over op de Wederpartij.

5.2 Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door LOVE REMEDIES EU, op de factuur of anderszins Schriftelijk, is aangegeven.

5.3 De Wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van LOVE REMEDIES EU dat de goederen ter beschikking van de Wederpartij staan.

5.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking, welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de Wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling behoeven te worden genomen.

5.4 LOVE REMEDIES EU is gerechtigd om, na overleg met de Wederpartij, te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke gedeelten zij afzonderlijk kan factureren, tot betaling waarvan de Wederpartij is gehouden overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake ‘Betaling’.

5.5 Levertijden door LOVE REMEDIES EU aan een Wederpartij verstrekt, zijn nimmer fatale termijnen.

5.6 Overschrijding van de aangegeven levertijd verplicht LOVE REMEDIES EU niet tot enige vergoeding. Bij niet-tijdige levering door LOVE REMEDIES EU dient de Wederpartij LOVE REMEDIES EU schriftelijk in gebreke te stellen onder het verlenen van een laatste (redelijke) termijn van levering. Eerst na ommekomst van deze termijn heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst (Schriftelijk) te ontbinden, tenzij de oorzaak van de levertijdsoverschrijding niet aan LOVE REMEDIES EU is toe te rekenen.

5.7 Indien de Wederpartij weigert, door haar bestelde en/of conform haar specifieke wensen bestelde en/of geproduceerde goederen af te nemen / in ontvangst te nemen, is de Wederpartij gehouden een schadevergoeding te voldoen aan LOVE REMEDIES EU groot 10% van het (totale) factuurbedrag.

5.8 Normale Levertijd is 3 tot 5 werk dagen.

6. Transport en Risoco

6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de Wederpartij aan LOVE REMEDIES EU is verstrekt, door LOVE REMEDIES EU als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de Wederpartij inzake het transport/ de verzending worden slechts uitgevoerd indien de Wederpartij Schriftelijk heeft verklaard de (extra) kosten daarvan te zullen dragen.

6.2 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de Wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

6.3 Bij franco-levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

7. Betaling

7.1Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst dient betaling te geschieden contant bij (af)levering en/of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 7 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van LOVE REMEDIES EU aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

7.2 Ledere betaling van de Wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde (boete/wettelijke) rente alsmede van de door LOVE REMEDIES EU gemaakte invorderingskosten (incassokosten) en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

7.3 In gevallen dat de Wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendom wordt gelegd; b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; heeft LOVE REMEDIES EU , door het enkel plaatsvinden van een van de hiervoor genoemde omstandigheden het recht hetzij de Overeenkomst door Schriftelijke aanzegging te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door Wederpartij op grond van de door LOVE REMEDIES EU  verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond (na ingebrekestelling) in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van LOVE REMEDIES EU om vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

7.4 Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken, zonder dat het verschuldigde voldaan is, is LOVE REMEDIES EU gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

8. Renten en Kosten

8.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,0% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

8.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de Wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van 1.000,00 €.

9. Eigendomsvoorbehoude

9.1 LOVE REMEDIES EU  behoudt het recht op eigendom van het (de) door haar geleverde Product(en) tot het moment van volledige betaling zoals bedoeld in artikel 7 en 8 van deze Voorwaarden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 LOVE REMEDIES EU  is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een aan LOVE REMEDIES EU  verwijtbare tekortkoming in de uitoefening van haar verplichtingen. Indien LOVE REMEDIES EU uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde aansprakelijk is, geldt dat LOVE REMEDIES EU  uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade van de Wederpartij tot ten hoogste het bedrag dat de desbetreffende verzekeraar in het betreffende geval uitkeert. Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door LOVE REMEDIES International en/of haar assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de Wederpartij LOVE REMEDIES EU uitdrukkelijk en volledig. In alle andere gevallen geldt dat de aansprakelijkheid van LOVE REMEDIES EU niet meer beloopt dat ten hoogste eenmaal het bedrag dat de Wederpartij op grond van de Overeenkomst verschuldigd is.

10.2 LOVE REMEDIES EU acht zich, behoudens hetgeen waartoe zij op grond van bepalingen van dwingend recht gehouden is te voldoen, niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de Wederpartij als bij derden.

10.3 Voor schade die bij de Wederpartij bij toepassing of gebruik van het geleverde Product van LOVE REMEDIES EU lijdt, is Love Remedies niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LOVE REMEDIES EU.

10.4 De Wederpartij vrijwaart LOVE REMEDIES EU en/of de door LOVE REMEDIES EU  bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het resultaat van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de door LOVE REMEDIES EU  bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

10.5 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is LOVE REMEDIES EU  in ieder geval niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Evenmin is zij aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in ons Product indien:

a. LOVE REMEDIES EU het Product niet in het verkeer heeft gebracht;

b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop LOVE REMEDIES EU het Product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;

c. het Product van LOVE REMEDIES EU  noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel voor haar is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van haar bedrijf;

d. het gebrek een gevolg is van het feit, dat het Product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;

e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop LOVE REMEDIES EU het Product in het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;

f. wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het Product waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, danwel aan de instructies die door de fabrikant van het Product zijn verstrekt.

10.6 De aansprakelijkheid van LOVE REMEDIES EU wordt (mede) beoordeeld op grond van onze Product-/bedrijfsschadeverzekeringen alsmede de Wet Produkten-Aansprakelijkheid. Behoudens het elders in dit artikel gestelde is schade door LOVE REMEDIES EU veroorzaakt aan de Wederpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de verzekerde som van haar aansprakelijkheidsverzekering. Zonodig verstrekt LOVE REMEDIES EU op verzoek van de Wederpartij informatie tot welk bedrag zij verzekerd is.

11. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

11.1 Tekortkoming van LOVE REMEDIES EU in de uitvoering van de Overeenkomst kunnen niet aan LOVE REMEDIES EU worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen LOVE REMEDIES EU rekening komen.

11.2 Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de Wederpartij niet meer van LOVE REMEDIES EU kan worden verlangd. Onder ‘overmacht’ wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van LOVE REMEDIES EU, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij LOVE REMEDIES EU c.q. haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor LOVE REMEDIES EU haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen.

11.3 In geval van overmacht heeft LOVE REMEDIES EU het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten, hetzij te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze mogelijk wordt, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuzen van LOVE REMEDIES EU.

11.4 LOVE REMEDIES EU Roman H.G. Rötting is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

11.5 LOVE REMEDIES EU is gerechtigd zich ook dan op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat de prestatie door LOVE REMEDIES EU had moeten zijn geleverd.

12. Reclames

12.1 Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde, dienen alle reclames binnen 14 dagen na aflevering Schriftelijk bij LOVE REMEDIES EU te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geldt 14 dagen na dagtekening.

12.2 Voor reclames inzake verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken) geldt een uiterste termijn van 2 weken na aflevering, terwijl deze binnen 14 dagen na constatering moeten zijn ingediend.

12.3 Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de Wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door LOVE REMEDIES EU in behandeling genomen.

12.4 Indien de reclame gegrond wordt gevonden, dan is LOVE REMEDIES EU uitsluitend gehouden de ondeugdelijke goederen terug te nemen en te vervangen, dan wel een eventueel tekort aan te vullen.

12.5 Het indienen van een reclame ontslaat de Wederpartij nimmer van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van LOVE REMEDIES EU.

12.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande, Schriftelijke toestemming van LOVE REMEDIES EU onder de door LOVE REMEDIES EU te bepalen voorwaarden.

13. Garantie

13.1 Garantie op de door LOVE REMEDIES EU geleverde goederen, welke zij elders heeft ingekocht, wordt slechts gegeven en voorzover haar toeleverancier(s) deze verstrekt c.q. verstrekken.

14. Toepasslijk Recht

14.1 Op alle Offertes, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationaal koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

14.2 De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is (ver)bindend. Indien een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

14.3 Ter zake van de uitleg van Internationale handelstermen zijn de ‘Incoterms’, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

15. Geschillen

15.1 Alle geschillen, voorzover niet minnelijk te schikken, worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Burgerlijke Rechter in de vestigingsplaats van LOVE REMEDIES EU, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

For elke andere conflict gaa nar:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

16. Adres

LOVE REMEDIES EU
WUNDER-SCHÖN Naturprodukte Ltd.
38 Surrey Quays Road
London SE16 7 DX
United Kingdom

 

 

Klassieke weergave